POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO YourKITCHEN

I
Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie YourKITCHEN 

W naszym Cateringu Dietetycznym („Serwis”) chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych Usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie ochrona Twojej prywatności i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Chcemy w sposób przejrzysty wyjaśnić Ci zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

II
Cele Polityki Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich Usług powiązanych z Cateringiem Dietetycznym. Niektóre warunki regulujące przetwarzanie danych osobowych zostały określone w Regulaminie Cateringu. Świadczenie Usług, zgodnie z Regulaminem Cateringu, może stanowić samodzielną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych, bez potrzeby uzyskiwania od Ciebie odrębnej zgody. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe Usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych Usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Tobie dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe Usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności.

 Celem Polityki Prywatności jest:

• wskazanie kto jest administratorem Twoich danych osobowych;

• wyjaśnienie na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu;

• udzielenie informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych i czy dane osobowe przekazywane są poza EOG (w szczególności poza Unię Europejską);

• wskazanie realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów;

• podanie okresu przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane;

• wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych
osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność;

• wyjaśnienie zasad zautomatyzowanego podejmowania decyzji i konsekwencji przetwarzania w oparciu o profilowanie;

• poinformowanie o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

Mamy nadzieję, że Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Serwisie. Informacje o nas oraz o tym w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych są dostępne poniższej w sekcji „Dane kontaktowe”. Jeśli nie zgadzasz się z treścią Polityki Prywatności, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z Usług Cateringu Dietetycznego, funkcjonalności Serwisu i Aplikacji.

III
Twoje prawa, kontrola i możliwość wyboru

Naszym obowiązkiem jest stosowanie się do wymogów obowiązującego w Unii Europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę danych osobowych na właściwym poziomie. W związku z tym wprowadziliśmy i stosujemy dodatkowe mechanizmy ochrony oraz kontroli przejrzystości i dostępu w Serwisie oraz realizujemy Twoje prawa, zgodnie z RODO:

• prawo dostępu do danych osobowych

– prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez
nas danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych osobowych

– prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych
osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

• prawo do usunięcia danych osobowych

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe
przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO;

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

– jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub w Plikach Cookies, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach możesz kontaktować się z nami na adres e-mail lub pod numerem telefonu podanym w sekcji „Dane kontaktowe”. Możesz kontaktować się również w inny wybrany przez Ciebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na nasz adres. W zakresie Plików Cookies możesz dokonywać zmian samodzielnie, na zasadach określonych poniżej.

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią oraz przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego; W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

• prawo do przenoszenia danych osobowych

– masz prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania danych osobowych w celu wykorzystania przez strony trzecie;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV
Sposób, w jaki gromadzimy Twoje dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny

– gromadzimy dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego;

kiedy trwa realizacja zamówienia

– gromadzimy dane osobowe dotyczące tego, jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe;

kiedy piszesz do nas wiadomość e-mail

– gromadzimy dane w zależności od treści wiadomości e-mail i uzasadnionego celu, zgodnie z Polityką Prywatności. Zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście, jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia;

kiedy zgadzasz się na przesyłanie informacji handlowych

– gromadzimy dane z Twojej historii zakupów, o Usługach dodawanych przez Ciebie do koszyka, o przeglądanych przez Ciebie stronach Serwisu;

• kiedy zgadzasz się na instalację plików Cookies

-gromadzimy informacje zapisane w plikach tekstowych, które Serwis wysyła do Twojej przeglądarki internetowej i które Twoja przeglądarka internetowa wysyła z powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu („Pliki Cookies”). Niekiedy gromadzenie tych informacji może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Pliki Cookies przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies używane są do utrzymywania Twoich sesji, a także do zapamiętania innych danych, dzięki czemu nie musisz wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powrócisz do Serwisu. Pliki Cookies zapamiętują między innymi nazwę Serwisu pochodzenia, dane Twojej przeglądarki, unikalny numer i okres przechowywania na Twoim urządzeniu.

V
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

przetwarzanie w celu wykonania umowy (świadczenia Usług), której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (w zakresie Twoich danych osobowych) przed zawarciem umowy, w szczególności: kontakt z Tobą, rozliczenie Zamówień, informowanie o ewentualnych zmianach w Zamówieniu, informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, informowanie o zmianach, przerwach w pracy Cateringu Dietetycznego, dostawa produktu, realizacja Usługi, kontakt w razie trudności z dostawą produktu/realizacją Usługi, naliczenie zniżek, naliczenie dopłat za dostawę. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia Usług;

komunikacja z Tobą, w szczególności korespondencja e-mail, kontakt z Tobą, rozliczenie płatności, udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania, informowanie o kończącej się diecie, informowanie o ofercie, informowanie o zmianach w ofercie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać od nas odpowiedź. Przetwarzanie Danych Osobowych w takim przypadku wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest komunikacja z osobą zwracającą się do nas o udzielenie odpowiedzi. Za prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uznajemy również: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, a w niektórych przypadkach również marketing bezpośredni Usług i produktów własnych, przy czym w celach marketingowych możemy przetwarzać dane osobowe za Twoją zgodą (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

rozliczenia płatności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie tych danych osobowych dotyczy świadczenia odpłatnych Usług. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych;

przetwarzanie danych osobowych w plikach Cookies. Dane osobowe w Plikach Cookies mogą być niekiedy przetwarzane w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z danego rodzaju Plików Cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w plikach Cookies za Twoją zgodą (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W większości przypadków korzystanie z Plików Cookies nie wymaga przetwarzania danych osobowych. Zasady korzystania z Plików Cookies zostały szczegółowo opisane poniżej.

VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia Usług oraz utrzymywania Serwisu oraz Aplikacji. Są to w szczególności firmy dostarczające oprogramowanie, IT, kurierskie, doradcze oraz księgowe, pośrednicy płatności (np. Krajowy Integrator Płatności S.A., PayPo Sp. z o.o., NetInteractive Sp. z o.o., Goodspeed sp. z o.o.). 

Twoje dane możemy udostępniać organom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy lub inny właściwy organ, który będzie miał podstawę prawną do żądania udostępnienia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, ani przekazywane do państw trzecich, spoza EOG (w szczególności spoza Unii Europejskiej), chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

VII
Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować Usługi (w szczególności dostarczyć catering dietetyczny) i rozliczyć płatności oraz rabaty. W przypadku przetwarzania w celu komunikacji z Tobą, dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przetwarzamy również tak długo, jak jest to uzasadnione i konieczne lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celach prawnych i rachunkowych  (m.in. zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), utrzymania statystyk i danych biznesowych, udokumentowania transakcji,  zapotrzebowania klientów na rozwój oferty oraz funkcjonalności Serwisu, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych, dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania konfliktów.  Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe zostaną trwale usunięte, albo zanonimizowane.

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa w ramach Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularnie przeglądamy przestrzeń przetwarzania danych osobowych, regularnie szkolimy pracowników oraz szyfrujemy jednostki na których przetwarzane są dane osobowe. Dostęp do danych naszych użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  i spełniający kryteria bezpieczeństwa w nich określone.

IX
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowań w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji. Dotyczy to w szczególności takich aktywności, jak: dodanie konkretnej Usługi do koszyka lub przeglądanie konkretnej strony Serwisu. Zautomatyzowanemu przetwarzaniu może podlegać również Twoja historia zakupów. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, na przykład do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji zakupowych. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych osobowych może być istotny wpływ na sytuację użytkownika w związku z realizacją naszych celów marketingowych. W szczególności rezultatem profilowania może być przyznanie Tobie rabatu, kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twoim zainteresowaniom lub preferencjom.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

X

Pliki Cookies 

 
Pliki Cookies to informacje zapisane w plikach tekstowych, które Serwis wysyła do Twojej przeglądarki internetowej i które Twoja przeglądarka internetowa Użytkownika wysyła z powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. Korzystamy z Plików Cookies w celu: 

• rozpoznania Twojego urządzenia oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Serwisu, dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb; 

• optymalizacji i zwiększenia wydajności Usług, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Końcowi korzystają z Serwisu; 

• dopasowania przekazów reklamowych do określonego zachowania w Serwisie. 

W plikach Cookies mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Pliki Cookies Niezbędne zapewniają podstawowe funkcjonalności i zabezpieczenia Serwisu anonimowo. Co do zasady zatem nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Plikach Cookies Niezbędnych. W przypadku, gdyby dane osobowe były przetwarzane w Plikach Cookies Niezbędnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora są w takim przypadku wymogi techniczne korzystania z Serwisu. 

Pliki Cookies używane przez Serwis dzielą się na: 

Pliki Cookies Niezbędne: 

Bez Plików Cookies Niezbędnych Użytkownik nie może korzystać z Serwisu. Te pliki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i są zawsze włączone. 

Pliki Cookies Dotyczące Preferencji: 

Pliki Cookies Dotyczące Preferencji mogą być wykorzystywane do zapisywania osobistych preferencji Użytkownika, aby system zapamiętał jego ustawienia i podczas następnej wizyty wyświetlał spersonalizowane informacje. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili. 

Pliki Cookies Statystyczne: 

Pliki Cookies Statystyczne pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili. 

Pliki Cookies Marketingowe: 

Pliki Cookies Marketingowe są wykorzystywane do śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili. 

Pliki Cookies Niesklasyfikowane: 

Pliki Cookies Niesklasyfikowane to pliki, które są w trakcie klasyfikowania. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili. 

Ustawienia przeglądarki internetowej: 

Twoja przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie Plików Cookies. Możesz w każdym czasie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane, możliwość przechowywania Plików Cookies może zostać ograniczona (np. przez każdorazowe informowanie o instalacji Plików Cookies) lub dostęp do Plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenia Plików Cookies mogą uniemożliwić korzystanie z Serwisu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. W ramach funkcjonalności danej przeglądarki internetowej można uzyskać więcej informacji na temat zarządzania Plikami Cookies. 

Aktualna i kompletna lista Zaufanych partnerów Administratora, dostępna jest pod linkiem: 

https://yourkitchen.pl/zaufani-partnerzy Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. 

GOOGLE ANALYTICS   

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.   

GOOGLE TAG MANAGER  

Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.  

GOOGLE ADS  

Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.   

META PLATFORMS IRELAND LIMITED

na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące zaszyfrowaną wersję tożsamości Użytkownika zalogowanego w serwisie Facebook, Instagram, TikTok. Pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin Użytkowników przekierowanych do strony Operatora z linków opublikowanych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Więcej informacji znajduje się na stronie: Meta Cookies Policy

HOTJAR 

HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. 

SALESMANAGO 

Rozwiązania Salesmanago służą do przechowywania danych klientów w jednym miejscu i wykorzystywania ich do wyboru grup docelowych i personalizacji kampanii za pomocą danych personalnych, transakcyjnych i behawioralnych. Salesmenago przy budowaniu profili klientów wykorzystuje Machine Learning i AI. Więcej informacji: https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm.

THULIUM

Thulium: na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca kontakt telefoniczny użytkowników. Dzięki plikom cookies mamy możliwość zareagować na wysłaną przez użytkownika prośbę o kontakt telefoniczny. „Pliki cookies” są wykorzystywane przez Thulium wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlenia apletu zamówienia rozmowy, pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Polityka prywatności Thulium: https://thulium.com/static/80e3d1de2f7c8fd1a189c0375ef2e6a1/Polityka-11-2023.pdf

HELLO BAR

HelloBar: na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja umożliwiająca wyświetlanie użytkownikom na naszych stronach komunikatów o promocjach i akcjach specjalnych. Pliki cookies są wykorzystywane przez HelloBar w celu: zbierania informacji kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, z jakiego typu i wersji przeglądarki korzystasz, kiedy przeglądasz w pasek lub klikasz łącze w pasku Hello Bar.
Polityka prywatności HelloBar: Privacy Policy – Hello Bar

PINTEREST

na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące zaszyfrowaną wersję tożsamości Użytkownika zalogowanego w serwisie Pinterest. Pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin Użytkowników przekierowanych do strony Operatora z linków opublikowanych w serwisie Pinterest dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb użytkowników. Więcej informacji znajduje się na stronie: Polityka prywatnośc

XI
Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

XII
Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres: [email protected].

Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym („Administrator”), jest Gastro Magazyn Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773155, NIP: 5882446975, REGON 38264600, ul. Usługowa 1, 84-240 Reda

Dziękujemy!
Zespół Cateringu Dietetycznego YourKITCHEN